Bảng Đặc Biệt năm 2023 - Bảng thống kê XSMB năm 2023 đầy đủ nhất

Chat

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

Chọn năm:
1 16705
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
34838
LC
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
76102
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
70344
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
61820
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
95921
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
90746
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
04430
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
61379
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
07289
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
20136
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
2 49265
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
60755
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
47577
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
01844
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
00865
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
71963
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
57123
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
88137
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
06380
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
80973
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
93127
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
3 25649
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
52766
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
37856
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
52333
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
85576
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
00370
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
96894
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
80288
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
31186
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
34556
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
65761
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
4 75757
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
64948
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
06743
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75345
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
81918
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
04408
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
06883
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
56177
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
08811
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
53139
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
55858
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
5 76191
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
06194
LC
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
58118
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
96226
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
82647
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
00081
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
29397
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
45710
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
06367
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
88733
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
13484
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
6 45370
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
35492
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
39919
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
89911
LL
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
02904
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
83079
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
44798
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
74923
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
15269
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
73121
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
91484
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
7 39597
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
18198
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
75877
LL
Đầu: 7
Đuôi: 7
Tổng: 4
49736
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
88060
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
40357
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
93076
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
08672
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
49956
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
26547
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
10949
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
8 20040
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
88864
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
73787
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
29815
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
44481
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
13437
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
98215
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
80766
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
13676
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
75188
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
98526
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
9 78014
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
29337
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
68205
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
10026
CC
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
58546
CC
Đầu: 4
Đuôi: 6
Tổng: 0
84288
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
05408
CC
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
59261
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
35252
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
91245
CL
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
34562
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
10 81191
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
85120
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
24420
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
06363
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
97996
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
01936
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
58222
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
25102
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
35902
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
84521
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
94670
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
11 04942
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
98713
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
47076
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
16039
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
63134
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
46260
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
45631
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
90299
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
63768
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
49140
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
08391
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
12 18452
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
09841
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56695
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
37195
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
84102
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
55442
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
67115
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
06848
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
73132
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
50875
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
98375
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
13 60762
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
41916
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
17375
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
44265
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
19949
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
88661
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
26902
CC
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
84528
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
56650
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
40620
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
19412
LC
Đầu: 1
Đuôi: 2
Tổng: 3
14 62940
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
56141
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
67879
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
57534
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
67753
LL
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8
57854
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
78668
CC
Đầu: 6
Đuôi: 8
Tổng: 4
16893
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
59722
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
59454
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
85800
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
15 44221
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
18158
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
67724
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
27414
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
LC
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
46904
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
08897
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
41861
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
13720
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
15013
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
33859
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
16 48260
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
65243
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
89581
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
41248
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
19031
LL
Đầu: 3
Đuôi: 1
Tổng: 4
76830
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
51351
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
82019
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
11724
CC
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
94540
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
54869
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
17 53363
CL
Đầu: 6
Đuôi: 3
Tổng: 9
18435
LL
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
59389
CL
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
65576
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
67949
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
96361
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
22406
CC
Đầu: 0
Đuôi: 6
Tổng: 6
79186
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
22365
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
70876
LC
Đầu: 7
Đuôi: 6
Tổng: 3
95110
LC
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
18 45282
CC
Đầu: 8
Đuôi: 2
Tổng: 0
44971
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
57570
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
71661
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
22632
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
94351
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
20080
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
47887
CL
Đầu: 8
Đuôi: 7
Tổng: 5
43104
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
28600
CC
Đầu: 0
Đuôi: 0
Tổng: 0
98371
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
19 62857
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
37264
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
86903
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
46285
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
22317
LL
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
59915
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
15339
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
41830
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
50925
CL
Đầu: 2
Đuôi: 5
Tổng: 7
45305
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
38429
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
20 91869
CL
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
32775
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
24192
LC
Đầu: 9
Đuôi: 2
Tổng: 1
24623
CL
Đầu: 2
Đuôi: 3
Tổng: 5
70452
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
51232
LC
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
58286
CC
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
92009
CL
Đầu: 0
Đuôi: 9
Tổng: 9
40303
CL
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
42888
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
49071
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
21 90781
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
81664
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
47914
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
45297
LL
Đầu: 9
Đuôi: 7
Tổng: 6
58534
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
35944
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
27221
CL
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
52566
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
57349
CL
Đầu: 4
Đuôi: 9
Tổng: 3
17948
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
22 31357
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
08798
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
64652
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
32754
LC
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
84267
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
27433
LL
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
60279
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
22714
LC
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
91918
LC
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
14670
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
23 01964
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
45483
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
71679
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
95972
LC
Đầu: 7
Đuôi: 2
Tổng: 9
83660
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
58062
CC
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
63734
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
76922
CC
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
45844
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
57999
LL
Đầu: 9
Đuôi: 9
Tổng: 8
24 16979
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
48657
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
42105
CL
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
19966
CC
Đầu: 6
Đuôi: 6
Tổng: 2
09870
LC
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
62442
CC
Đầu: 4
Đuôi: 2
Tổng: 6
57973
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
62778
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
91388
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
20952
LC
Đầu: 5
Đuôi: 2
Tổng: 7
25 52371
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
30415
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
32273
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
85483
CL
Đầu: 8
Đuôi: 3
Tổng: 1
20319
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
63634
LC
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
75659
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
82843
CL
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
68779
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
61380
CC
Đầu: 8
Đuôi: 0
Tổng: 8
08816
LC
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
26 34164
CC
Đầu: 6
Đuôi: 4
Tổng: 0
67360
CC
Đầu: 6
Đuôi: 0
Tổng: 6
57765
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
89675
LL
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
36191
LL
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
03493
LL
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
87929
CL
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
94958
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
45236
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
26788
CC
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
11873
LL
Đầu: 7
Đuôi: 3
Tổng: 0
27 72859
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
93758
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
83230
LC
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
80755
LL
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
96237
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
49195
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
21171
LL
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
18448
CC
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
93447
CL
Đầu: 4
Đuôi: 7
Tổng: 1
74036
LC
Đầu: 3
Đuôi: 6
Tổng: 9
84757
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
28 87219
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
55827
CL
Đầu: 2
Đuôi: 7
Tổng: 9
66228
CC
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
13196
LC
Đầu: 9
Đuôi: 6
Tổng: 5
79459
LL
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
97495
LL
Đầu: 9
Đuôi: 5
Tổng: 4
40915
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
83185
CL
Đầu: 8
Đuôi: 5
Tổng: 3
11698
LC
Đầu: 9
Đuôi: 8
Tổng: 7
07157
LL
Đầu: 5
Đuôi: 7
Tổng: 2
11913
LL
Đầu: 1
Đuôi: 3
Tổng: 4
29 76479
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
86367
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54639
LL
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
85867
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
06920
CC
Đầu: 2
Đuôi: 0
Tổng: 2
69358
LC
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
49278
LC
Đầu: 7
Đuôi: 8
Tổng: 5
07044
CC
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
38050
LC
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
30 16179
LL
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
11504
CC
Đầu: 0
Đuôi: 4
Tổng: 4
90819
LL
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
20765
CL
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
69851
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
55741
CL
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
76551
LL
Đầu: 5
Đuôi: 1
Tổng: 6
19237
LL
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
34684
CC
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
31 30061
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
59381
CL
Đầu: 8
Đuôi: 1
Tổng: 9
88961
CL
Đầu: 6
Đuôi: 1
Tổng: 7
72615
LL
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
73040
CC
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
39267
CL
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
Thu nhỏ Thu nhỏ
Phóng to Phóng to
Chẵn/Lẻ Đầu Đuôi Loto Tổng

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2023

Bộ số Số lượt về
79 9 lần
61 8 lần
15 7 lần
57 7 lần
20 6 lần
Bộ số Số lượt về
65 6 lần
70 6 lần
76 6 lần
88 6 lần
02 5 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2023

Bộ số Số lượt về
01 0 lần
07 0 lần
74 0 lần
90 0 lần
06 1 lần
Bộ số Số lượt về
09 1 lần
12 1 lần
17 1 lần
25 1 lần
35 1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2023

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0: 21 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 32 lần
Đầu 1: 30 lần Đuôi 1: 38 lần Tổng 1: 23 lần
Đầu 2: 29 lần Đuôi 2: 28 lần Tổng 2: 43 lần
Đầu 3: 33 lần Đuôi 3: 27 lần Tổng 3: 37 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 33 lần Tổng 4: 33 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 28 lần
Đầu 6: 44 lần Đuôi 6: 32 lần Tổng 6: 44 lần
Đầu 7: 42 lần Đuôi 7: 32 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 32 lần Tổng 8: 26 lần
Đầu 9: 26 lần Đuôi 9: 37 lần Tổng 9: 26 lần

Thảo luận

Bảng đặc biệt năm 2023 - Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc năm 2023 đầy đủ và chính xác nhất giúp người cho nắm được thông tin tổng quát về kết quả đặc biệt đã về trong toàn bộ năm 2023 và lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu số đẹp.

Ngoài thống kê kết quả GĐB XSMB năm 2023, người chơi sẽ có số liệu thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc về nhiều nhất, ít nhất trong toàn bộ năm 2023 cùng tần suất đầu - đuôi - tổng đặc biệt về trong năm. Dữ liệu này được tổng hợp từ bảng kết quả giải đặc biệt miền Bắc 2023.

Cách tra cứu bảng đặc biệt miền Bắc năm 2023

Cột đầu tiên là số liệu “Ngày” về trong tháng, bao gồm từ ngày 1 đến ngày 31.

Hàng ngang trên cùng là số liệu các tháng của năm 2023, bao gồm từ tháng 1 đến tháng 12.

12 cột tiếp theo là tổng hợp giải đặc biệt về trong toàn bộ 12 tháng của năm 2023

Những ô có màu đậm là thứ 7 và chủ nhật.

Để tra KQXSMB trong một ngày cụ thể, người chơi lấy giao điểm giữa cột ngày và cột tháng. Với cách này, bạn có thể tra cứu toàn bộ kết quả giải đặc biệt xổ số miền Bắc về trong năm 2023.

Lợi ích của bảng thống kê giải đặc biệt Xổ số miền Bắc 2023

Bảng KQXSMB đặc biệt 2023 giúp người chơi có số liệu để soi cầu đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc chuẩn nhất.

Thống kê hai số cuối giải đặc biệt XSMB giúp người chơi nắm được cặp số ra nhiều nhất và ít nhất trong năm cùng với tần suất ra của từng cặp số.

Bảng thống kê KQXSMB năm 2023 giúp người chơi nắm rõ tần suất ra số, chạm và tổng đặc biệt về trong năm cho đến kỳ mới nhất.

Xem nhanh toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc năm 2023 siêu chính xác.

Theo dõi thông tin XSKT mới nhất tại:

saLarymanswife irisvandenberghe ivawritesnow saLehaLomari Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất Thế giới game Tựa game mới nhất Các thể loại game online Top game hot nhất 2023 Top game casino online Tựa game phổ biến nhất Game casino hot nhất Game ưa chuộng nhất Các game phổ biến nhất Game hay nhất thời đại muoiei epinephrines whenyouaLone mamacrame threedotsdigitaL kinetic36 spangLitaLian LuxerasagLik itaintnowayover maneLLstudios crownedngLory dudeitsraz hgf232gh primefactss pcrtestim brextomreformas starkidsseries mwbari dauLahmediagroup stationarberLin newsbangLar24 hamronetwork ondemandfax